Přihláška na tábor s pobytem 2015

PŘIHLÁŠKA   NA   LETNÍ   TÁBOR   S   POBYTEM


Pořádá: Western Sport Club Hořice

Adresa: Hořice 9, 678 01 Blansko

Tel.: 604 288 993 – Andrea Poláková nebo 516 417 427

E-mail: info@penzionukone.cz  www.wsc.penzionukone.cz

 

!!! Před vyplněním přihlášky nás kontaktujte telefonicky, zda je Vámi vybraný termín ještě volný !!!  

 Místo konání: Hořice u Blanska

 

Termíny - vybraný termín  prosím zakroužkujte:

 

I. turnus                     12.7.  – 19.7 . 2015                                               ANO                 NE

  

II. turnus                   19.7.  – 26.7.  2015                                                 ANO                 NE  

               

Závazně tímto přihlašuji na pobytový kurz westernového ježdění :

 

Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………………

 

Datum narození:……………………………Rodné číslo:……………………………………

 

Adresa: ulice, č.p……………………………………………………………………………...

 

PSČ,  město, stát :……………………………………………………………………………..

 

Telefonické spojení, e-mail……………………………………………………………………

 

V……………………………..dne……………………………………………………………..

 

Podpis rodičů či zákonného zástupce…………………………………………………………..

 

 

Cena letního týdenního pobytového kurzu:                                   4990,- Kč                 ANO

 

Cena po slevě  při platbě celé částky do 31.3.2015:                         4500,- Kč                ANO

 

 Platební podmínky:

!Sleva ve výši 490,- Kč z celkové částky letních pobytových kurzů je poskytnuta všem, kteří zaplatí celou částku po slevě – tj. 4 500,- Kč v termínu do 31.3. 2015 a to na níže uvedený bankovní účet nebo v hotovosti přímo u nás! 

Platbu na letní kurz (bez slevy) – tedy v plné výši 4990,- Kč, uhraďte nejpozději do 31.5.2015.

Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo účastníka uvedeného v přihlášce.

Předem děkujeme.

Bankovní spojení:     ČSOB č.ú.: 220236218/0300

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SOUHLAS

se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb. ,v platném znění :

 

Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČSTV dle směrnic ČSTV a k identifikaci sportovce při soutěžích.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v TJ/SK.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.

 

 

 

V …………………… dne ………………..

 

 

 

                                                                              ……………………………………………………………………………..

 vlastnoruční podpis  (u osob mladších 18 let souhlas zákonného zástupce)

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

!!! Tuto část vyplňte pouze v případě fakturace !!!

 

Odběratel: …………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

IČO:……………………………………DIČ …………………………………………………..

 

Fakturu zašlete na adresu:

 

Jméno……………………………………………………………………………………………

 

Ulice, č.p……………..……………………………………………………………………........

 

PSČ, město……………………………………………………………………............................

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Datum:………………….....  Podpis: …………………………………………………………...

 

 

©2006-2017 Western Sport Club Hořice. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Vojtěch Jahoda.