GDPR

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím ve Western Sport Clubu Hořice, z.s. (WSC, z.s.),  IČ  70835152 (dále jen „Správce“) je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

 

1. jméno a příjmení,

2. datum narození a rodné číslo

3. adresu místa pobytu

4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. vyřizování pojištění, žádosti o dotace apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

 

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

 

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 

• příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem

• vedení evidence členské základny WSC Hořice, z. s. na základě směrnic a s tím souvisejícími činnostmi

• identifikace na soutěžích (katalogy, výsledkový servis včetně foto)

• žádosti o dotace na základě §6b ZOPS

• předávání Osobních údajů nadřízeným organizacím, partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolků, popř. jejího financování (především Česká unie sportu, z. s. a Český svaz rekreačního sportu, z. s.)

 

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněné WSC Hořice, z. s.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný WSC Hořice, z.s.) moje:

1. fotografie

2. videa

3. zvukové záznamy

4. sportovní výsledky

za účelem

• marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích, časopisech)

• prezentace na webu, youtube

• prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.)

• prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech

 

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé telefonní číslo, a  e-mail za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. vyřizování pojištění, pořádání a účastnění se akcí pořádaných WSC Hořice, z.s., žádosti o dotace, apod.).

 

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

 

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

• příslušnému sportovnímu Svazu a České unii sportu, z. s.

• Valné hromadě WSC Hořice, z. s.

 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení)

• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení

• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení

• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízen

• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení

• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení

 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

 

Výše uvedený souhlas uděluje za nezletilou osobu nebo osobu, která není způsobilá k právním úkonům její zákonný zástupce. Všechna ustanovení tohoto souhlasu se v takovém případě použijí přiměřeným způsobem.

 

V ……………………………………... dne ……………… 2019

 

Jméno a příjmení : …………..………………………………………………………….………..……..………………………

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: .…………..…….………………………..…………………………………………………………………

 

Datum narození : ………………………………Rodné číslo:…………………………………………….

 

Bydliště: ….…………………….………………………………………………………………………….

 

Telefon, e-mail: ……………………………………………………………………………………………

 

Podpis nebo podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………………

©2006-2021 Western Sport Club Hořice. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Vojtěch Jahoda.